Artikel: 0 Warenkorb Warenkorb: 0,00 €

Obchodné podmienky

                         
   

Uskutočnením objednávky objednávateľ bezvýhradne súhlasí s týmito obchodnými podmienkami. Tie sú v  súlade so Zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ďalej sú v súľade so Zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a so Zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

1.     Zmluvné strany

Dodávateľ: 
Dana Zúbriková – Záhradníctvo HOSTA
Jesenského 52
965 01 Žiar nad Hronom
Telefón: 0907 237 791
dana@hostazahrada.sk

IČO: 41051220
DIČ: 1047390795
DIČ DPH: SK1047390795 
Bankové spojenie: 0411456416/0900 Slovenská sporiteľňa a.s. 
Zapísaný: v ŽR SR Obvodného úradu Žiar nad Hronom
Číslo živnostenského registra: 680-9349
ďalej len "dodávateľ"  

Zákazník:  
Akákoľvek fyzická, alebo právnická osoba spôsobilá na právne úkony. Zákazník objednáva u dodávateľa tovar, službu podľa jeho želania prostredníctvom zmluvy na diaľku a vyslovene súhlasí s obchodnými podmienkami uvedenými nižšie. 

2.     Výklad pojmov

Dopravca: rozumie sa právnická osoba ktorú dodávateľ využíva na doručenie tovaru zákazníkovi. Na dopravu využívame služby skúseného medzinárodného dopravcu GLS. V osobitných prípadoch je možné na žiadosť zákazníka využiť aj iného dopravcu.

Tovar: Rastlinný materiál, hnojivá, knihy, darčekové predmety, chemia na ochranu rastlín, ostatné záhradné potreby.

Termín dodania: Rozumie sa termín, kedy zákazník obdrží tovar od dodávateľa.

Novinka: Takto je označený tovar, ktorý je v katalógy uvedený prvý krát. Tovar je takto označený obyčajne 1 rok resp. celú obchodnú sezónu.

Opäť v ponuke: Takto je označený tovar, ktorý sa v katalógu objavuje po jednom alebo viac rokoch. Tovar je takto označenú obyčajne 1 rok resp. celú obchodnú sezónu.

Best seller: Takto je označený tovar, ktorý sa dlhodobo (obyčajne priemer posledných dvoch rokov) nadštandardne predáva.

Rarita: Takto označujeme rastliny ktoré sa vyznačujú osobitnými vlastnosťami špecifikovanými v opise.

Top: Takto je označovaná rastlina, ktorú považujeme výnimočnú z pohľadu fenologických vlastností.

3.     Cena tovaru

 1. Ceny tovaru sú uvedené na internetovej stránke eurohosta.com.
 2. Ceny platia len pre internetový, zásielkový predaj. Rovnaké rastliny predávané objednávateľom mimo internetového predaja sa môžu líšiť od cien uvedených na internetovej stránke eurohosta.com.
 3. Ceny uvedené na internetovej stránke platia len na určité odbobie. 
 4. Dodávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť cenu tovaru alebo tovar z ponuky odstráni bez predchádzajúceho upozornenia.
 5. Cena tovaru uvedená na internetovej stránke eurohosta.com je konečná, vrátane DPH.
 6. K cene tovaru je účtované poštovné podľa platných taríf dopravcu. Tie sú uvedené na internetovej stránke eurohosta.com.

4.     Spôsob objednania

 1. Zákazník si môže vybrať nami ponúkaný tovar na internetovej stránke: eurohosta.com.
 2. Fotografie rastlín uverejnené na internetovej stránke eurohosta.com sú často fotografie dospelých rastlín a sú ilustračné. Tvar a farba závisí v značnej miere od intenzity osvetlenia, stavu rastliny a spôsobu snímania obrazu. Na fotografiách sú zobrazené dospelé rastliny, ktoré sú pestované za optimálnych podmienok, vhodne zavlažované a prihnojované. Každé podmienky sú špecifické a preto sa mladé rastliny a za istých okolností aj dospelé rastliny pestované u zákazníka môžu habitusovo v niektorých prípadoch aj zásadne líšiť od rastlín zobrazených na fotografiách.
 3. Rastliny posielame bez zemného balu.
 4. Zákazník môže objednávať tovar nasledovným spôsobom:
 • objednaním cez E-shop
 • zaslaním mailu spolu so svojou objednávkou na -mailovú adresu: dana@eurohosta.com, alebo dana@hostazahrada.sk
 • telefonicky na tel. čísle 0907 237 791,
 • formou sms správy na uvedené telefónne číslo,
 • dopisom na adresu: Dana Zúbriková – Záhradníctvo HOSTA,
  Jesenského 52, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovenská republika
     

5.     Spôsob vybavovanie objednávky

 1. Dodávateľ zaregistruje objednávku vo svojich elektronických systémoch a zošle v termíne do 10 dní zákazníkovi mailom alebo prostredníctvom sms informáciu o tom že jeho objednávka bola registrovaná.
 2. Každá objednávka má svoje špecifické číslo.
 3. V prípade, že zákazník prejaví záujem platiť vopred a všetci zákazníci z krajín, kde dopravca nezabezpečuje dobierkovú službu obdržia po zaregistrovaní objednávky faktúru s podrobnými údajmi o spôsobe platby.
 4. Objednávky vybavujeme v poradí v akom sme ich obdržali.
 5. Tovar je možné prevziať osobne na adrese: Záhradníctvo HOSTA, Dr. Jánského 2700/33, 965 01 Žiar nad Hronom. Zákazník indikuje v objednávke záujem prevziať si tovar osobne. Dodávateľ vybaví jeho objednávku podľa poradia a pripraví tovar na expedíciu. Oznámi zákazníkovi, že tovar je pripravený telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.  Zákazník je povinný vyzdvihnúť tovar do 7 dní od výzvy.

6.     Práva a povinnosti dodávateľa

Povinnosti dodávateľa:

 1. informovať zákazníka telefonicky alebo mailom o vyexpedovaní tovaru. 
 2. dodať rastliny v správnom množstve, kultivary a za ceny platné v deň odoslania objednávky,
 3. zabaliť rastliny takým spôsobom aby nedošlo k ich znehodnoteniu počas prepravy,
 4. zaslať spolu s požadovanými rastlinami aj návod na pestovanie,
 5. vynaložiť všetko úsilie na to aby zákazníkovi dodal zdravé a nepoškodené, rastu schopné kultivary rastlín,
 6. poslať len pravé kultivary,
 7. nenahradzovať tovar iným podobným tovarom bez výslovného súhlasu zákazníka,
 8. prípade že spôsobením zlých poveternostných alebo iných objektívnych podmienok nemôže  dodať niektorý z objednaných tovarov, o tomto včas informovať zákazníka a dohodnúť spôsob postupu (výmena za iný tovar, alebo zníženie ceny objednávky o chýbajúci tovar).   

Práva dodávateľa:

 1. dodávateľ nezodpovedá za poškodenie tovaru, ktoré vznikne oneskorenou dodávkou dopravcom,
 2. dodávateľ nezodpovedá za škody, ktoré vznikli nesprávnou starostlivosťou o rastliny po prevzatí zásielky, nedodržaním pestovateľských pokynov alebo napadnutím škodlivými činiteľmi po prevzatí zásielky,
 3. dodávateľ si vyhradzuje právo na zaslanie zálohovej faktúry pri objednávke rastlín nad 500 €,
 4. dodávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od objednávky, ak je zákazníkom osoba, u ktorej si ne je istý, že koná s úmyslom poškodiť dodávateľa alebo v minulosti zákazník neprevzal zásielku bez uvedenia závažného dôvodu alebo je dlžníkom dodávateľa.

 7    Práva a povinnosti kupujúceho

Povinnosti kupujúceho:

 1. zaplatiť kúpnu cenu a prevziať dodaný rastlinný materiál v súlade so zmluvou. V prípade neprevzatia zásielky, ktorá bola riadne a včas zaslaná v súlade s Obchodnými podmienkami, bez vážneho uvedenia dôvodu je dodávateľ oprávnený dodatočne požadovať úhradu nákladov spojených so zaslaním zásielky. Po vrátení neprevzatej zásielky je zákazníkovi vystavená a odoslaná faktúra, v ktorej sú zarátané náklady na reálne poštovné za vrátenú zásielku, v prípade vrátenia poškodeného tovaru, bude dodávateľ fakturovať aj cenu poškodeného tovaru.
 2. skontrolovať pri preberaní zásielky neporušenosť obalu a akékoľvek poškodenia bezodkladne oznámiť,
 3. oznámiť najneskoršie do 3 dní od prevzatia tovaru, chýbajúce alebo poškodené položky,
 4. nebezpečenstvo škody na rastlinách prechádza na kupujúceho v čase, ak kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme, čím spôsobí ich znehodnotenie.
 
     

Práva kupujúceho:

 1. obdržať tovar požadovaného druhu, množstva a v cene, ktorú mal v čase odoslania objednávky,
 2. byť informovaný o zmenách v dodacích podmienkach z dôvodu nepredvídateľných situácií,
 3. odstúpiť od zmluvy bezplatne až do termínu expedície tovaru,
 4. má nárok na reklamáciu tovaru

8.    Dodacie podmienky

 1. Tovar dodávame v dvoch termínoch.
 2. Jarná zásielková sezóna. Príjem objednávok od novembra do konca mája. Vybavovanie objednávok od polovice apríla do začiatku júna podľa počasia.  
 3. Jesenná zásielková sezóna.  Príjem objednávok od augusta do konca septembra. Vybavovanie objednávok od polovice septembra do konca októbra.
 4. Objednávky vybavujeme v došlom poradí. Balíky pripravujeme priamo v deň odoslania, čím zaručujeme maximálnu čerstvosť dodávaného materiálu. Balíky posielame len v pondelok - štvrtok, aby rastliny nezostali cez víkend na sklade u dopravcu ale boli dodané v čo najkratšom čase. Dodávané sú štandardne v termíne do 24 hodín (zahraničie do 48 hodín).
9.    Platobné podmienky

Kupujúci zaplatí dohodnutú kúpnu cenu. Môže tiež platiť pri prevzatí dobierky alebo pri preberaní zásielky od kuriéra. V prípade ak si zákazník vyberie platbu prevodom na účet príkazom na úhradu, platí vopred na základe zálohovej faktúry. Pri preberaní zásielky zároveň obdrží všetky potrebné doklady, pričom je povinný si zásielku ihneď po obdržaní skontrolovať.

10.     Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Dodávateľ je v tomto prípade povinný prevziať tovar späť.

Tento odstavec sa však netýka živých rastlín, ktoré vzhľadom ktomu že podliehajú rýchlo skaze a poškodeniu následnou prepravou nemožno vrátiť podľa § 7 písm. d zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kupujúci však môže kedykoľvek až do termínu expedície objednávku zrušiť a to prostredníctvom e-mailu na adrese: dana@eurohosta.com alebo dana@hostazahrada.sk. My Vám následne zašleme potvrdenie o zrušení objednávky.

Pri odstúpení od zmluvy je dodávateľ povinný v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vrátiť zaplatenú cenu za tovar aj za dopravu ak kupujúci zálohovú faktúru uhradil.

V zmysle zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak odstúpi od zmluvy kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3., a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhladom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctovm pošty. 

V zmlysle zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov paragraf 3 písmeno t) , existuje možnosť a vyriešenia prípadného sporu mimosúdnou cestou.

Zázakník má právo vyjadriť nesúhlas s uvedenými obchodnými podmienkami písomne alebo emailom zaslaným na adresu predávajúceho. 

11.     Reklamácia

Pred prevzatím a zaplatením zásielky je potrebné, aby si kupujúci skontroloval, či zásielka nie je poškodená. Poškodenú zásielku je treba reklamovať priamo u doručovateľa.

Pri rozbalení zásielky je treba skontrolovať, či rastliny sú dodané v požadovanom množstve a druhu podľa priložených dokladov. Ak zákazník zistí nezrovnalosti, alebo ak je niektorá rastlina poškodená z dôvodu neprimerane dlhého času doručenia, má kupujúci nárok na:

 • dodanie náhradného tovaru alebo dodanie chýbajúceho tovaru,
 • požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Pre posúdenie životaschopnosti rastliny a následné dodanie náhradného tovaru, je treba, aby kupujúci kontaktoval našu firmu na tel. čísle 0907 237 791.

Pri dodaní náhradného tovaru je dodávateľ oprávnený požadovať, aby mu na jeho náklady kupujúci vrátil vymieňaný tovar aj v prípade, že tento je poškodený alebo znehodnotený.

Pre vybavenie reklamácie je treba, aby ste nás kontaktovali čo najskôr a to e-mailom: dana@eurohosta.com alebo dana@hostazahrada.sk. Pre posúdenie oprávnenosti reklamácie nám prosím zašlite faktúru spolu s dodacím listom a fotografiu reklamovaného tovaru ihneď po doručení. O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 3 dní od obdržania reklamácie. Vybavenie reklamácie trvá najdlhšie 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Reklamácia sa neuplatní na rastliny, ktoré boli poškodené v dôsledku neprevzatia alebo oneskoreného prevzatia zo strany zákazníka. V takom prípade zákazník nemá nárok na reklamáciu!